BLOG

Diễn đàn sinh viên Toán Tin – khoa Toán Tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

Ban biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung

Đặng Vinh
dangvinh@toantin.org

Biên tập

Trần Lý Duyên
tlduyen@toantin.org

Châu Minh Thiện
cmthien@toantin.org

Với sự đóng góp của các tác giả

Vũ Minh Huy
minhhuy@toantin.org

Thiết kế giao diện: Anders Norén