Lời tựa:  Quá trình học để trở thành Data Scientist cần có được tác giả biểu diễn trong dạng tấm bảng đồ mạng lưới tàu trong thành phố.  Mỗi line tàu chính là mỗi lĩnh vực quan trọng trong khi những trạm là những nội dung cần học. Người học sẽ bắt chuyến tàu, đi qua các trạm để tới được trạm cuối

Nguồn: http://nirvacana.com/thoughts/becoming-a-data-scientist/

Curriculum via Metromap