Theo kết quả Hội nghị mở rộng BCH Đoàn Khoa Toán - Tin học diễn ra vào ngày chủ nhật 25/11/2015, BCH Đoàn Khoa Toán - Tin học năm học 2015 - 2016 bao gồm 7 đồng chí sau:

1/ Đồng chí Trần Thị Xuân Tánh - giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khoa.

2/ Đồng chí Lê Minh Tuấn - giữ chức vụ Phó bí thư Đoàn Khoa.

3/ Đồng chí Trịnh Nhã Ý - giữ chức vụ UV BCH Đoàn Khoa.

4/ Đồng chí Quách Trần Minh Ngọc - giữ chức vụ UV BCH Đoàn Khoa.

5/ Đồng chí Trần Khải An - giữ chức vụ UV BCH Đoàn Khoa.

6/ Đồng chí Phan Trí Dũng - giữ chức vụ UV BCH Đoàn Khoa.

7/ Đồng chí Lê Trần Ngọc Trân - giữ chức vụ UV BCH Đoàn Khoa.

Email BCH Đoàn Khoa Toán - Tin học: bch.doan.toanhoc@gmail.com